Informace k provozu MŠ Rybí od 10.5.2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ RYBÍ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Rybí pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské škole Rybí bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců

v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021

Zápis je povinný pro děti, které do 31.8.2021 dovrší věku 5 let a MŠ doposud nenavštěvují.

K zápisu je nutné vyplnit a dodat :

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • prostá kopie rodného listu dítěte

  • potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte ( podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní , nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

2. Podepsané prohlášení zákonných zástupců

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI A DALŠÍCH PŘÍLOH :

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou žádost doručit následujícími způsoby :

1. do datové schránky mateřské školy : 5xckyrs

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze poslat jen prostý email!) msrybi@gmail.com

3. poštou ( rozhodující je datum podání na poštu) Mateřská škola Rybí okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 65 Rybí 318

4. osobní podání v MŠ Rybí od 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021 od 8.30 - 12.00 hodin

Pokud by zákonní zástupci v tuto dobu měli nařízenou karanténu či izolaci a nemohli žádost zaslat , kontaktujte nás telefonicky na číslech 556 760 002, 721 674 415

POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI :

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí Vám nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách MŠ Rybí - www.msrybi.cz a také vyvěšením na vstupních dveřích MŠ .

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na 1. června 2021 a bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Toto číslo Vám bude přiděleno e-mailem po obdržení žádosti.

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu bude o přijetí Vašeho dítěte vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou, nebo předáno osobně.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možno individuálně po telefonické domluvě

v Rybí dne 21.4.2021                                                                                                          Gilarová Miroslava


Informace k provozu MŠ Rybí od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude od pondělí 12. 4. 2021 MŠ otevřena pro předškolní děti - děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS ( na základě " Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a MŠMT" )

Mimořádným opatřením určení výjimky pro děti IZS se vztahuje na tyto profese :

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky

Prosíme rodiče spadající do výše uvedené skupiny IZS aby své děti přihlásili k docházce.


Povinné testování žáků bude probíhat 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek. Bližší informace naleznete zde: testovani.edu.cz

Podrobné informace o organizaci testování přímo v MŠ Rybí budou zveřejněny zítra. Děkujeme za pochopení


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, po dobu uzavření mateřské školy bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Z vyhlášky o předškolním vzdělávání vyplývá povinnost ředitele MŠ v případě omezení nebo přerušení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty. Ta bude snížena úměrně době přerušení provozu MŠ a vyúčtována po znovuotevření MŠ. 

Předškoláci

Vzhledem k aktuálnímu uzavření mateřských škol a povinné distanční výuce předškoláků sdílíme možnost interaktivní výuky: Zápis je tu

Na otázku, co by dítě k zápisu mělo zpravidla zvládnout? Naleznou rodiče orientační odpověď v příručce níže:


Ošetřovné - informace

Vážení rodiče, podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Bližší informace naleznete zde.

Žádost o ošetřovné - online dokument


Doplňující informace pro vyplnění formuláře k ošetřovnému:

Název školy: Mateřská škola Rybí okres Nový Jičín příspěvková organizace

Ulice: Rybí 318, 74265

IČO: 75027178

Důvod uzavření: usnesení vlády ČR - krizové opatření

v období od - 1.3.2021


UZAVŘENÍ MŠ

Na základě vládního rozhodnutí ze dne 26.2.2021 bude Mateřská škola Rybí od pondělí 1.3.2021 UZAVŘENA.

"Usnesení vlády ČR"