Projekt

Registrační číslo projektu : CZ.02.02.XX/00/22_002/0005328

Název projektu: LABYRINTEM DĚTSKÉ DUŠE

Mateřská škola je zapojena do projektu Šablony I OP JAK - MŠ Rybí realizovaný do 28.2.2025

Tento projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat :

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

- Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ v čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluzi

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštev

- Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

- Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ