Projekt

Registrační číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015667 

Název projektu: LABYRINTEM DĚTSKÉ DUŠE

Mateřská škola je zapojena do projektu OP VVV- Šablony II. pro MŠ a ZŠ od 1.9.2019 do 31.8.2021. - termín prodloužen do 28.2.2023 

Tento projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat :

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

- Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ v čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluzi

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštev

- Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

- Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ